Homar30

39 tekstów – auto­rem jest Ho­mar30.

Czy rodzi­ce wal­czący a życie swo­jego nieuleczal­nie cho­rego dziec­ka ro­bią to dal niego, by dos­tało od­ro­binę więcej cza­su na poz­na­nie te­go świata, czy też dla siebie by mog­li jeszcze przez chwi­le nie być sa­mi na tym świecie? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 września 2009, 01:53

Do­piero gdy cze­goś nam zab­raknie ro­zumiemy jak bar­dzo było nam to potrzebne. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 16 września 2009, 11:38

Marze­nia są jak mo­tyle, zachwy­camy się ni­mi gdy ob­serwu­jemy jak pięknie la­tają. Gdy próbu­jemy je złapać uciekają, jed­nak jeśli uda nam się do­piąć swe­go często giną w naszych rękach, gdyż nie by­liśmy zbyt ostrożni. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 3 września 2009, 21:49

Ukocha­na oso­ba jest jak po­wiet­rze, jeśli nie masz jej tuż przy so­bie to umierasz. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 sierpnia 2009, 23:16

Tyl­ko czas i od­ległość przeszko­dami miłości. Jak wo­da w ka­mieniu tak one w naszych ser­cach drążą dziury po­woli wypłukując uczucie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 sierpnia 2009, 22:49

Ludzie są jak fa­jer­werki, wzbi­jamy się w niebo świecąc wśród naszych przy­jaciół i rodzi­ny. Po­tem roz­dziela­my się i każdy wędru­je swoją drogą co­raz da­lej od in­nych. Na końcu zni­kamy, po chwi­li za­pom­niani przez wszys­tkich z wyjątkiem kil­ku osób, które za­pamiętały nasz blask. Umiera­my gdy nie ma już ni­kogo kto by nas pamiętał. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 lipca 2009, 00:43

To dziw­ne, że gdy przep­rasza­my szczerze ro­bimy to by sa­memu poczuć się le­piej, us­po­kaja­my w ten sposób nasze su­mienie, na­tomiast gdy jes­teśmy nie­szczerzy to ro­bimy to by dru­ga oso­ba poczuła się le­piej, wówczas przes­ta­je wy­pomi­nać nam coś co w ogóle nas nie obchodzi. 

myśl
zebrała 5 fiszek

Nig­dy nie zro­zumiem jak pat­rze­nie na zdjęcie ukocha­nej oso­by może przy­nosić ra­dość, mnie to spra­wia je­dynie ból bo przy­pomi­na, że nie ma jej w moich ramionach. 

aforyzm dnia z 19 maja 2009 roku
zebrał 54 fiszki

Wiara jest jak po­lity­ka, większość ludzi nie wie po co ona ale i tak uda­jemy, że się nią interesujemy. 

myśl
zebrała 7 fiszek

By spełnić marze­nie trze­ba je naj­pierw mieć. 

myśl
zebrała 8 fiszek
Homar30

Lubię spać i słuchać muzyki... może nie jednocześnie. http://www.lastfm.pl/user/homar30

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Homar30

Użytkownicy
G H I
Kalendarz
Aktywność