Homar30, strona 4

39 tekstów – auto­rem jest Ho­mar30.

Cza­sem trze­ba zre­zyg­no­wać ze swych marzeń i prze­kazać je tym którzy ich potrzebują. 

myśl
zebrała 2 fiszki

Tyl­ko w książkach dla dzieci ludzie, na przekór wszys­tkiemu, po­zos­tają przyjaciółmi. 

myśl
zebrała 9 fiszek

Miłość jest niczym miecz obu­sie­czny, jed­no os­trze jest zaw­sze zwróco­ne w twoją stronę i nig­dy nie możesz być pew­nym, że się nie zra­nisz. Miłość nieod­wza­jem­niona jest jak drew­niany miecz, myślisz, że możesz podjąć walkę ale i tak jes­teś z góry ska­zany na porażkę. 

myśl
zebrała 6 fiszek

Szczęście: Obudzić się i zo­baczyć ciebie śpiącą na moim ramieniu.
Cier­pienie: Zdać so­bie sprawę z te­go, że na ra­zie to był tyl­ko sen. 

myśl
zebrała 6 fiszek

Czas nie leczy ran ale poz­wa­la nam się do niech przyzwyczaić. 

myśl
zebrała 8 fiszek

Sny mają to do siebie, że zaz­wyczaj kończą się za szybko. 

myśl
zebrała 8 fiszek

Nie ważne jak bar­dzo niena­widzisz swo­jej przeszłości, podświado­mie zaw­sze będziesz przy­woływał te naj­bar­dziej bo­les­ne wspomnienia. 

myśl
zebrała 4 fiszki

Życie nig­dy nie stra­ci okaz­ji by kopnąć nas w dupę. 

myśl
zebrała 8 fiszek

Wszys­tko kiedyś zos­tało już przez ko­goś wy­powie­dziane, ale te dob­re rzeczy war­to powtórzyć ko­lej­ny raz. 

myśl
zebrała 2 fiszki
Homar30

Lubię spać i słuchać muzyki... może nie jednocześnie. http://www.lastfm.pl/user/homar30

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Homar30

Użytkownicy
G H I
Kalendarz
Aktywność