Homar30, strona 3

39 tekstów – auto­rem jest Ho­mar30.

To niep­rawda, że być za­kocha­nym to szczęście, to także niep­rawda, że być kocha­nym to szczęście. Szczęście jest tyl­ko wte­dy gdy kochasz tę samą osobą która kocha ciebie, inaczej wszys­tko skończy się cierpieniem. 

myśl
zebrała 11 fiszek

Piękno i szczęście nie są w sta­nie wstrząsnąć ludzką duszą. Pot­ra­fią nas zachwy­cić ale to uczu­cie nie trwa długo. Złość i smu­tek są in­ne, na zaw­sze po­zos­ta­wiają ślad. Bo na­wet gdy ra­na jaką spo­wodują już się za­goi, nig­dy nie będziemy w sta­nie za­pom­nieć o bólu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Ludzi i zwierzęta różni tyl­ko jed­no, my z włas­nej wo­li za­bija­my się za pieniądze a zwierzęta są do te­go zmuszane. 

myśl

Życie, które prze­mija na bez­czyn­ności nie różni się niczym od po­wol­nej śmierci. 

myśl
zebrała 9 fiszek

Wspom­nienia to cu­dow­na rzecz, jeśli tyl­ko nasza przeszłość nas nie prześladuje. 

myśl
zebrała 2 fiszki

Ra­da dla każde­go fa­ceta w związku: zaw­sze miej w do­mu scho­wany pre­zent dla swo­jej ukocha­nej, nig­dy nie wiesz kiedy wys­koczy ja­kaś nies­podziewa­na rocznica. 

myśl
zebrała 7 fiszek

Nig­dy nie za­pom­ni­my o tym cze­go naj­bar­dziej nie chcieli­byśmy pamiętać. 

myśl
zebrała 9 fiszek

Ko­bieta ze złama­nym ser­cem uko­jenia szu­ka wśród ko­leżanek, lam­pce wi­na al­bo na za­kupach. Mężczyz­na wy­biera kum­pli, ku­fel pi­wa al­bo kulę w łeb... Boże, gdzie to równouprawnienie? 

myśl
zebrała 2 fiszki

Twój miaro­wy od­dech gdy śpisz z głową na moim ra­mieniu... nic więcej do szczęścia mi nie potrzeba. 

myśl
zebrała 11 fiszek

Cza­sem war­to posłuchać in­nych by za­miast na swoich błędach uczyć się na cudzych. 

myśl
zebrała 7 fiszek
Homar30

Lubię spać i słuchać muzyki... może nie jednocześnie. http://www.lastfm.pl/user/homar30

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Homar30

Użytkownicy
G H I
Kalendarz
Aktywność