Homar30, teksty z września 2009 roku

3 teksty z września 2009 ro­ku – auto­rem jest Ho­mar30.

Czy rodzi­ce wal­czący a życie swo­jego nieuleczal­nie cho­rego dziec­ka ro­bią to dal niego, by dos­tało od­ro­binę więcej cza­su na poz­na­nie te­go świata, czy też dla siebie by mog­li jeszcze przez chwi­le nie być sa­mi na tym świecie? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 września 2009, 01:53

Do­piero gdy cze­goś nam zab­raknie ro­zumiemy jak bar­dzo było nam to potrzebne. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 16 września 2009, 11:38

Marze­nia są jak mo­tyle, zachwy­camy się ni­mi gdy ob­serwu­jemy jak pięknie la­tają. Gdy próbu­jemy je złapać uciekają, jed­nak jeśli uda nam się do­piąć swe­go często giną w naszych rękach, gdyż nie by­liśmy zbyt ostrożni. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 3 września 2009, 21:49
Homar30

Lubię spać i słuchać muzyki... może nie jednocześnie. http://www.lastfm.pl/user/homar30

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Homar30

Użytkownicy
G H I
Kalendarz
Aktywność